Ny informasjon fra Helsedirektoratet til Norsk Yogalærer Forbund, 5.mai. Påbud om fortsatt stengte dører.

Norsk Yogalærer Forbund (NYF) mottok svar fra Helsedirektoratet tirsdag 5. mai vedrørende NYF henvendelse om definisjon av hvilken kategori yoga hører innunder.

Hele svaret ligger vedlagt lengre ned på siden  for de som ønsker å lese det.

Kort oppsummert er svaret fra Helsedirektoratet dette:
“….Yoga-, pilates- og pole dance-virksomheter som har garderober og/eller dusjfasiliteter samt felles utstyr, som hovedregel vil anses som “treningssentre” eller “lignende tilbud” jf. § 14 bokstav b. Disse virksomhetene må holde stengt. Dette gjelder uavhengig av om garderobe og dusj stenges, det ikke brukes felles utstyr og råd om avstand mellom personer og samling i grupper overholdes.”

Vi faller heller ikke under gruppen “alternativ behandlere”. Oppsummert fra Helsedirektoratet:
“Vi understreker at yoga som hovedregel vil være en form for trening. Det vil kun unntaksvis være aktuelt å vurdere om yoga anses som alternativ behandling jf. alternativ behandlingsloven § 2 og dermed er omfattet av covid-19-forskriften § 16 bokstav g.”

Helsedirektoratet påpeker videre : “Det vil være brudd på forskriften § 14 bokstav b å holde treningssentre og lignende tilbud åpent. Bestemmelsen gir verken kommunen eller andre adgang til å gi dispensasjon fra påbudet om stenging av treningssentre.”

Endelig klar tale fra Helsedirektoratet, men vi skulle gjerne ha sett at det kom bedre nyheter…

Vi avventer derfor videre informasjon som blir gitt for treningssentre. Det er forventet at det skal komme på pressekonferansen i morgen, 7.mai. Vi håper på bedre da nyheter og i hvert fall en plan fra myndighetene om når vi endelig kan sees igjen!

 

HELE BESVARELSEN FRA HELSEDIREKTORATET

Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser fra virksomheter som tilbyr blant annet yoga, pilates og pole dance. Virksomhetene spør om de kan holde åpent dersom de følger Helsedirektoratets anbefaling om avstand mellom personer og samling i grupper.

Treningssentre og lignende tilbud skal holde stengt
Treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og lignende tilbud skal holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav b. Bestemmelsen åpner ikke for unntak. Dette gjelder selv om de generelle anbefalingene om avstand og grupper overholdes. Yoga, pilates og pole dance som tilbys på treningssenter omfattes derfor av påbudet i forskriften § 14 bokstav b.

Virksomhetene som er nevnt i § 14 bokstav b har til felles at de har potensiale til å samle større ansamlinger med mennesker eller vil ha mange besøkende innom daglig. Virksomhetene innebærer ofte bruk av felles utstyr og omfatter dels også dusj og sanitæranlegg, i tillegg kiosk og matservering. Bestemmelsen omfatter imidlertid også mindre virksomheter uten kiosk og servering. Opplistingen er ikke uttømmende ettersom den også omfatter “lignende tilbud”.

Ifølge covid-19-forskriften § 1 er formålet med forskriften blant annet å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell.

Det vil være brudd på forskriften § 14 bokstav b å holde treningssentre og lignende tilbud åpent. Bestemmelsen gir verken kommunen eller andre adgang til å gi dispensasjon fra påbudet om stenging av treningssentre. Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-5/2020 – informasjon om regelverk og anbefalinger – covid-19-utbruddet. Her understreker departementet følgende:

“Dette innebærer at når forskriften § 14 bestemmer at for eksempel treningssentre skal holdes stengt, uten at det fremgår unntak av selve forskriften, vil det være brudd på forskriften å holde treningssenteret åpent. Dette gjelder selv om det holdes en avstand på to meter og trening ikke skjer med flere enn fem personer til stede.”

Vurderingen av om virksomheter som tilbyr yoga, pilates og pole dance er treningssentre eller lignende tilbud
Yoga, pilates og pole dance vil i utgangspunktet anses som former for trening, og som hovedregel vil virksomhetene som tilbyr de aktuelle aktivitetene anses som “treningssentre” eller “lignende tilbud” etter § 14 bokstav b.

Det er den enkelte virksomhet som selv må gjøre den konkrete vurderingen av om den er omfattet av påbudet om å holde stengt etter § 14 bokstav b. Ved vurderingen av om virksomheten skal anses som et “treningssenter” eller “lignende tilbud”, vil et viktig moment være om den har felles utstyr, garderober og dusjfasiliteter jf. også forskriften § 13 bokstav c om risiko for smittespredning på grunn av felles utstyr og garderober. Vi viser til at formålet med forskriften er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell jf. § 1. Et annet moment ved den konkrete totalvurderingen kan være næringskoden som virksomheten er registrert med i Brønnøysundregistrene. Næringskoden er imidlertid verken et avgjørende eller spesielt tungtveiende moment. Det sentrale er den helhetsvurderingen av momenter som hver enkelt virksomhet må foreta.

Helsedirektoratet vurderer at virksomheter som tilbyr yoga, pilates eller pole dance og har garderober og/eller dusjfasiliteter og felles utstyr, uavhengig av om dette er i bruk eller ikke, som regel vil anses som treningssentre eller lignende tilbud, jf. § 14 bokstav b.

Særlig om alternativ behandling jf. alternativ behandlingsloven § 2
Noen former for yogavirksomhet vil i sin form være noe annet enn trening, og vil mer anses som «alternativ behandling». Virksomheter som tilbyr alternativ behandling omfattes av covid-19-forskriften § 16 bokstav g.

Hva som er alternativ behandling fremgår av alternativ behandlingsloven § 2. Her fremgår det at «med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell». Tjenester som mer direkte sikter mot forebyggelse av sykdom eller lidelser vil omfattes av helserelatert behandling, i tillegg til tjenester som tar sikte på å lindre eller kurere sykdom, lidelse eller smerte. “Helserelatert behandling” er derfor tiltak som har som hensikt å behandle et helseproblem. Det er målet med behandlingen, og ikke behandlingsformen i seg selv, som avgjør om behandlingen skal regnes som alternativ eller ikke. Ved vurderingen av om den aktuelle formen for yoga kan anses som “alternativ behandling” er et moment ved vurderingen om det kreves undersøkelse i hvert enkelt tilfelle. Dersom du deltar som en av flere i en yogaklasse uten at instruktøren vurderer nettopp deg og din helsesituasjon, vil tilbudet i utgangspunktet ikke anses som omfattet av covid-19-forskriften § 16 bokstav g. Den frivillige registerordningen for helsepersonell og andre som utøver alternativ behandling kan også være relevant ved den konkrete vurderingen av om en virksomhet kan anses å tilby helserelatert behandling og omfattes av lov om alternativ behandling. Det finnes mer informasjon om alternativ behandling på Helsedirektoratets temaside om alternativ behandling.

Yogainstruktører som driver “helserelatert behandling” jf. lov om alternativ behandling, i en-til-en behandlingssituasjon omfattes av forskriften § 16 bokstav g og kan holde åpent, forutsatt at de ivaretar grunnleggende krav til smittevern. Se mer om dette i Helsedirektoratets veileder til helsevirksomheter med én til én kontakt – covid-19.

Vi understreker at yoga som hovedregel vil være en form for trening. Det vil kun unntaksvis være aktuelt å vurdere om yoga anses som alternativ behandling jf. alternativ behandlingsloven § 2 og dermed er omfattet av covid-19-forskriften § 16 bokstav g.

Den enkelte virksomhet må gjøre en konkret vurdering
Helsedirektoratet gir generelle råd og veiledning, og fortolker covid-19-forskriften på vegne av departementet. Vi har ikke myndighet til å godkjenne i konkrete saker. Den enkelte virksomheten må dermed gjøre en konkret vurdering av om de er omfattet av påbudet om stenging i § 14 bokstav b, eller eventuelt § 16 bokstav g om alternativ behandling. For virksomheter som ikke omfattes av forbudet om stenging i § 14 bokstav b, gjelder Helsedirektoratets anbefaling om avstand mellom personer og samling i grupper. Det er den enkelte virksomheten som har ansvar for å drive i tråd med kravene i forskriften.

Oppsummering
Oppsummert betyr det at yoga-, pilates- og pole dance-virksomheter som har garderober og/eller dusjfasiliteter samt felles utstyr, som hovedregel vil anses som “treningssentre” eller “lignende tilbud” jf. § 14 bokstav b. Disse virksomhetene må holde stengt. Dette gjelder uavhengig av om garderobe og dusj stenges, det ikke brukes felles utstyr og råd om avstand mellom personer og samling i grupper overholdes.

Avslutningsvis vil vi bemerke at trening kan gjennomføres utenfor treningssenter/lignende tilbud i tråd med anbefalingene om avstand mellom personer og samling i grupper.

~ ~ ~

 

INFO SENDT UT SØNDAG 3.MAI ANG PROSESSEN MED AVKLARING OM ÅPNING AV YOGASTUDIO–

Norsk Yogalærerforbund sendte i april en søknad til Helsedirektoratet ang Bransjestandard for Yogaundervisning i.h.t. smittevernloven. Tirsdag 28.april fikk de et positivt svar fra Helsedirektoratet, sitat: ” Timene kan gjennomføres med opptil 4 kunder, to meters avstand og uten felles utstyr og garderober….. Se Covid-19-forskriften paragraf 13 b) og c) og Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet”.

Vi valgte å vente noen dager for å se om myndighetene kom med annen informasjon på sin pressekonferanse torsdag 30.april. Den eneste endringen i forhold til Covid-19-forskriften som ble presentert var avstanden som ble redusert til 1 meter i mellom, kontra 2.

Norsk Yogalærerforbund informerte lørdag 2. mai, kl 17.55 om at de hadde mottatt en motstridende beskjed fra en annen avdeling i Helsedirektoratet ang. åpning av yogastudioer.  De fulgte umiddelbart opp denne beskjeden og venter på avklaring. Frem til avklaring er kommet anbefales det at planlagt oppstart utsettes til NYF får svar fra direktoratet.

Dette er en fortvilende og lei situasjon for oss og ikke minst for alle dere som har meldt dere på timer til uken.
Wibe Yoga & Pilates ønsker å forholde seg til myndighetenes retningslinjer og avlyser dermed alle timer vi hadde satt opp fra mandag 4. mai. Vi kontakter hver enkelt av dere som påmeldt og finner en løsning sammen.

Det er ikke tvil om at mange ønsker å komme i gang med yoga igjen, da nesten alle våre oppsatte timer ble fullbooket i løpet av første døgnet og det er jo veldig hyggelig!

I mellomtiden må vi bare vente på svar fra Helsedirektoratet og håpe på  videre positive nyheter som myndighetene kommer med på presskonferansen 7.mai.